×

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti SemenaOnline, s.r.o., IČO: 24318647, so sídlom Petržílkova 2835/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, ČR, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 195563 (ďalej len „SemenaOnline, s.r.o.“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.osiva-semena.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov SemenaOnline, s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. SemenaOnline, s.r.o. je správcom spracovania osobných údajov a určuje, za akým účelom a akými prostriedkami budú osobné údaje spracované.

1.3. SemenaOnline, s.r.o. vymenovala poverenca na ochranu osobných údajov, ktorým je: Ing. Jaroslav Kalina, tel. +420 212 242 993, email: podpora@semena.cz

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na našich stránkach alebo pri vytvorení Vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Je tu možnosť doplniť aj poznámku, napr. adresu do zamestnania alebo preferovaný čas doručenia Vašej zásielky.

2.2. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte nám tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva SemenaOnline, s.r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava SemenaOnline, s.r.o.  údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. SemenaOnline, s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Na vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi SemenaOnline, s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Na účely ponuky našich produktov zákazníkom SemenaOnline, s.r.o. formou obchodných oznámení využívame predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.osiva-semena.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov firmy SemenaOnline, s.r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. SemenaOnline, s.r.o. tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.osiva-semena.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas SemenaOnline, s.r.o.  udeľujete v priebehu registrácie na SemenaOnline, s.r.o.  alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej na účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov SemenaOnline, s.r.o.

3.3. Na účely ponuky našich produktov a propagáciu SemenaOnline, s.r.o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využívame  predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas SemenaOnline, s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie na www.osiva-semena.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.osiva-semena.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Na lepšie cielenie reklamy a propagácie SemenaOnline, s.r.o. spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získavame štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Obchodné oznámenia: Užívatelia aj zákazníci SemenaOnline, s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia alebo
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@osiva-semena.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies: Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete SemenaOnline, s.r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané SemenaOnline, s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so SemenaOnline, s.r.o.

5.2. SemenaOnline, s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre firmu SemenaOnline, s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré SemenaOnline, s.r.o. stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi spracovateľov, ktorých firma SemenaOnline, s.r.o. využíva, patria:

prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., PPL CZ s.r.o., DHL, Zasielkovňa, 

Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pre on-line marketing)

Zoznam.sk (nástroje pre on-line marketing)

Tawk.to - (online chat nástroj)

Sendingblue - (newsletter nástroj)

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. SemenaOnline, s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona SemenaOnline, s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom SemenaOnline, s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva SemenaOnline, s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva SemenaOnline, s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na SemenaOnline, s.r.o. vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na SemenaOnline, s.r.o. a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré SemenaOnline, s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov okrem SemenaOnline, s.r.o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám SemenaOnline, s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže SemenaOnline, s.r.o.  správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že SemenaOnline, s.r.o.  spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už SemenaOnline, s.r.o.  nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok SemenaOnline, s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

7.2. Ďalej môžu zákazníci SemenaOnline, s.r.o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej SemenaOnline, s.r.o.  okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Okrem vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností SemenaOnline, s.r.o.  so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. SemenaOnline, s.r.o.  dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). SemenaOnline, s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany SemenaOnline, s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na SemenaOnline, s.r.o. emailom na adresu info@osiva-semena.sk alebo na telefónnom čísle 02/221 028 814.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnost dňom 24. 5. 2018.

Menu

Kliknutím zobrazíte viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Menu

Kliknutím zobrazíte viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Menu

Vytvorte si bezplatný účet na ukladanie obľúbených položiek.

Prihlásiť sa