Naše produkty

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavrením zmluvy internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť SemenaOnline, s.r.o., so sídlom  Petržílkova 2835/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikačné číslo: 24318647, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 195563 (ďalej iba „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Lidická 155, Jeneč, 25261, adresa elektronickej pošty info@osiva-semena.sk, telefón +421 221 028 814.
 • Kontakt na poverenca na ochranu osobných údajov: Ing. Jaroslav Kalina, tel. +420 212 242 993, email: podpora@semena.cz

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodôm spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas daný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba uchovania/uloženia Vašich osobných údajov je 10 rokov.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Podľa podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenos Vašich osobných údajov.
 • Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správnu splniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24. 5. 2018.


Menu